"Şəki-İpək" ASC dünən, bu gün, sabah...

The past, the present and the future of the “Sheki-Ipek” JSC... Прошедшее, настоящее и будущее ОАО «Шеки-Ипек»."Şəki-İpək" ASC dünən, bu gün, sabah...

Respublikamızda ipəkçilik çox qədim tarixə malikdir. N.N. Şavronovun məlumatına görə Azərbaycanda ipəkçiliklə V əsrdən məşğul olmağa başlayıblar. Lakin, bu fikirlə razılaşmaq çətindir, çünki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı tarixinin inqilabaqədərki bəzi tədqiqatçıları, bir sıra sovet tarixçiləri və nəhayət Azərbaycan ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərmişdir ki, Azərbaycanda ipəkçiliyin başlanğıcı V əsrə deyil, daha qədim qədim dövrə gedib çıxır. Məsələn, A. Dekonskiy göstərir ki, .....Mil düzü qədim vaxtlardan zəngin ipəkçilik mərkəzlərindən biri olmuşdur. Belə ki, Alban knyazlığının (dövlətinin) tərkib hissəsi olan Bilhəndən (Beyləqandan) bizim eramızdan 320 il əvvəl dünyanın bir çox ölkələrinə ipək göndərilirdi. A. Natroyevin məlumatına görə bizim eramızın ilk əsrlərində ipəkçilik Xorasanda, Azərbaycanda, Təbəristanda və Fars imperiyasının digər yerlərində geniş yayılmışdır. Bu məlumatı Mingəçevirdə aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri də təsdiq edir. Qazıntılar zamanı yeraltı mağaralarda (katakombalarda) və qəbirlərdə Azərbaycanın özündə hazırlanmış ipək, yun və pambıq saplar tapılmışdır.
Bir sıra ərəb tarixçiləri, coğrafiyaşunasları və səyyahları IX-X əsrlərdə Azərbaycanda tut ipəkqurdunun geniş bəslənməsini, Şamaxı, Bərdə, Şəki, Gəncə və digər əyalətlərin əhalisinin əsasən ipəkçiliklə məşğul olduğunu göstərilir.
XI- XII əsrlərdə Bərdə, Şamaxı, Şəki və Gəncə şəhərləri istehsal etdikləri ipəyin kəmiyyət və keyfiyyətinə görə şöhrət qazanmışdılar.
XII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda istehsal edilən ipək ticarətin əsas əmtəələrindən biri olmuşdur. Bu dövrdə Şamaxı və Şəki şəhərləri xam ipək və ipək məhsulları ticarətinin əsas mərkəzləri olmuş və XX əsrin əvvəllərinədək öz mövqelərini saxlaya bilmişlər.
Şəki (1968–ci ilədək Nuxa) Respublika tabeliyində olan şəhərdir, Azərbaycanın paytaxdından 370 km, məsafədə Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Şəki Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridi. Əvvəllər şəhərin adı Nuxa olmuşdur. Nuxa qədim yaşayış məskəninin adı olmaqla Prolomeyin II əsrdə yazdığı “Coğrafi təlimnamə” əsərində adı çəkilən Niqa ilə eyniləşdirilir. Şəki şəhərinin salınma tarixi çox qədim olduğundan bu günə kimi dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. Şəki o dövr üçün Qafqaz Albaniyasının ən mühüm şəhərlərindən biri olmuşdur. IV əsrdə xristianlıq yayıldıqda Şəki əyaləti Albaniyanın dini mərkəzlərindən olmuşdur. VII əsrdə Şəki ərəblər tərəfindən işğal olundu. IX əsrdə Ərəb xilafəti zəiflədi, Şəkidə müstəqil hakimlik yarandı və XI əsrdə Şirvanşahlar dövlətinin tabeliyinə keçdi.
Şəki əyaləti Qafqazda ipək istehsalının əsas mərkəzi idi. Şəkidə ipəkçiliyin inkişafı üçün çox əlvərişli coğrafi mühitin olması imkanlı adamlarla istehsal və ticarət etmək üçün geniş üfüqlər açırdı.The past, the present and the future of the “Sheki-Ipek” JSC

Sericulture in our Republic has ancient history. According to Sharov N.N. /1/ sericulture in Azerbaijan began to develop in the V century A.D. However, one can hardly to agree with this opinion because as some pre-revolutionary analysts of the Azerbaijan agriculture history, some Soviet historians and results of the archeological dig conducted on the territory of Azerbaijan show sericulture dates not from the V century but from the earlier period. For example, A.Dekonski /2/ stated: “…. Mil steppe has been one of the richest centers of culture for a long time. So, silk has been exported from Bilhan (Beylagan), a part of Alban principality in 320 B.C.”. According to A.Natroyev’s statement even during the first centirues of the new era sericulture was extended to Khorasan, Azerbaijan, Tabaristan and other parts of Persian Empire /3/.
Several Arabian historians, geographers and travelers certify that breeding of silkworms has been spread widely in Azerbaijan in the IX-X centirues population of Shemakha, Barda, Sheki, Gandzha and some other regions of Azerbaijan has been engaged in sericulture /4/.
Barda, Shemakha, Sheki and Gandzha cities became famous both by quantity and quality of produced silk in the XI-XII centirues.
In the XII-XIV silk produced in Azerbaijan was one of the main kinds of goods in trade. Shemakha and Sheki cities were the main centers of the raw silk and silk goods trade at that period. These cities reserved this position till the beginning o f the twentieth century.
Sheki (Nuha before 1968), a city in sublection of the republic, is situated at a distance of 370 km from the capital of the republic, on the Southern slopes of the Great Caucasian mountains. Sheki is one of the most ancient cities of republic Azerbaijan. This city was called Nuha earlier. This name of the settlement is quanted with Nicha mentioned in Ptolomai’s “Geographical teaching” written in II century. The date of foundation of Sheki due to its antiquity is still not determined. Sheki was one of the important cities of Caucasian Albania. During the dissemination of Christianity in the IV century Sheki was one of the religions centers of Albanian. In the seventh century Sheki was occupied by Arabians. In the ninth century the Arabian Caliphate weakened, the independent government has been established in Sheki which passed to subjection of the Shirvanshakh’s government.
Sheki became a center of raw silk production in Caucasus. Favourable geographical conditions created great opportunities for rich people for producing and sale of silk as well as for the development of sericulture in Sheki.Прошедшее, настоящее и будущее ОАО «Шеки-Ипек».

Шелководство в нашей Республике имеет древнюю историю. По данным Н.Н. Шаврова /1/ в Азербайджане шелководством начали заниматься в V веке нашей эры. Однако, с этим мнениемтрудно согласиться, поскольку, как указывают некоторые дореволюционные исследователи истории сельского хозяйства Азербайджана, ряд советских историков и результаты археологических раскопок, проведенных на территории Азербайджана, начало шелководства здесь относиться не V веку, а к более раннему периоду. Например, А. Деконский /2/ указывает, что «…. Мильская степь с давних времен была одним из богатейших очагов культуры.
Так, из Бильхана (Бейлаган), являющегося частью Албанского княжества, 320 лет до нашей эры вывозили шелк во многие страны мира». По сообщению А. Натроева, ещё в первые века новой эры шелководства почти всюду было распространено в Хоросане, Азербайджане, Табаристане и других частях Персидской империи /3/.Ряд арабских историков, географов и путешественников свидетельствуют о том, что в IX-X веках в Азербайджане было широко распространено разведение шелковичных червей, население Шемахы, Барды, Шеки, Гянджи и ряда других областей Азербайджана в основном занимались шелководством. /4/.
В XI-XII веках города Барда, Шемаха, Шеки и Гянджа прославились как по количеству, так и по качеству производимого шелка. В XII-XIV веках шелк, производимый в Азербайджане был одним из основных видов товара в торговле. В этот период города Шемаха и Шеки были основными центрами торговли шелк- сырца и шелковыми изделиями. Свою позицию эти города сохранили до начала XX века. Шеки (до 1968 года Нуха) является городом республиканского подчинения, расположен на расстояние 370 км. от столицы республики, на южных склонах Больших Кавказских гор. Шекиодин из древних городов Азербайджана. Ранее город назывался Нуха. Это название населенного пункта отождествляется Ничой, упоминаемой в « Географическом учении» Птоломея, написанном в II веке. Дата закладки города Шеки, ввиду его древности, до сих пор точно не установлено. Шеки в тот период, был одним из важных городов Кавказкой Албании. При распространении христианства в IV веке Шеки был одним из религиозных центров Албании. В VII веке Шеки был оккупирован арабами. В IX веке Арабский хилафат ослаб, в Шеки был независимое правление, которое в XI веке перешло в подчинение Государства Ширваншахов.
А.Деновский. Экономический быт государственных крестьян в Шушинсом и Джебраильском уездах Елисаветпольской губернии, см. « Материалы ………», т, IV, стр.225 Шеки стал центром производством шелка- сырца, а Кавказе. Для развития шелководства в Шеки, благоприятные географические условия давали большие возможности богатым людям на производстве и торговли шелководства.Обновлен 14 фев 2019. Создан 26 мар 2008  Комментарии       
Всего 3, последний 3 года назад
Natiq 22 мая 2012 ответить
Unvan ve elaqe telefonu yaza bilersiniz?
   
Sheki 05 июн 2012 ответить
Haranin unvani lazimdir size? Saytin ana sehifesinde unvan da var, telefon da.
rashadel 21 авг 2017 ответить
Salam. İnternetde axtarıb tapa bilmirem saytı ve telefon nömresini. Zehmet olmasa yazin.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
счетчик посещений LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов free counters  Valyuta məzənnəsi